Projekty Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji

Lifelong Learning Programme

The new European Union Life Long Learning Programme supports learning opportunities from childhood to old age in every single life situation.

It has a budget of € 7000 millions for the period 2007-2013, and is the successor to the Socrates, Leonardo da Vinci and eLearning programmes.

Grants and subsidies are awarded to projects and activities that foster interchange, promote bilateral and multilateral partnerships, foster trans-national mobility of individuals and promote quality in education and training systems throughout Europe.

Ten program budowany jest w oparciu o cztery filary (podprogramy):

  • Program Comenius adresowany do uczniów, nauczycieli, szkół i instytucji/organizacji pokrewnych (edukacji przedszkolnej i szkolnej aż do poziomu szkół średnich)
  • Program Erasmus adresowany do studentów, naukowców odbywających staże, profesorów, uniwersytetów i instytucji/organizacji pokrewnych (edukacja wyższa, w tym międzynarodowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach)
  • Program Leonardo da Vinci adresowany do stażystów, pracowników i związanych z nimi organizacji i instytucji (doskonalenie zawodowe i treningi).
  • Program Grundtvig adresowany do dorosłych, nauczycieli i związanych z nimi instytucji i organizacji aktywnych na polu kształcenia ustawicznego.

Powyższe cztery filary są połączone "przekrojowym" programem, który obejmuje 4 kluczowe działania:

  • Współpraca w dziedzinie polityki i innowacje (KA1)
  • Języki (KA2)
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT (KA)
  • Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów (KA4)

Więcej informacji znajduje się na witrynach Unii Europejskiej:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Baza zakończonych projektów europejskich znajduje się na: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/