Projektist

Vajalikkus

Euroopa Liidu missioon on leida võimalusi, kuidas hoida ja edendada oma kriitilisi eeliseid ning seda ka viisil, mis võimaldab õppijatel ja töötajatel web 2.0 vahendeid oma arenguks kasutada. On selge, et web 2.0 ja enterprise 2.0 pakuvad tööandjatele ja haridusvaldkonnale häid võimalusi ja väljakutseid. Kõigile sidusgruppidele avanev potentsiaal iseseisvaks loominguks, uurimusteks, kommunikatsiooniks ja jagamiseks on unikaalne ja võrreldamatu võimalus

Hariduses on kompetentsetel ning enesekindlatel õppijatel web 2.0 võimalusi kasutades võimalik leida infot, teha koostööd kohalikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasemel, olla loomingulised ning neid vahendeid kasutades muutuda iseseisvateks elukestvateks õppijateks.

Tööandjale annab web 2.0 võimaluse efektiivsuse tõstmiseks ning lisandväärtuse kasvatamiseks ning võib omada organisatsioonile tugevamat mõju kui eelnevad tehnoloogiad.

Vajaduste rahuldamine

Uuringud näitavad, et siiani pole tööandjate ja haridusasutuste vahel toimunud piisavalt ühiseid arutelusid, kuidas web 2.0 potentsiaali sünerigas tööelu ja õpetamisega kasutada. Antud projekt keskendub sellele nelja kanali abil:

 • Identifitseerides kriitilisi jagatud sünergiaid web 2.0 vahendite ja hariduse ning töökeskkonna vahel ning uurides, kuidas neid kasutada.
 • Ehitades struktuuri, mis võimaldab web 2.0 vahendite efektiivsuse reaalset hindamist vastavalt kokkulepitud standarditele, mis viib selgelt defineeritud kasutusvõimaluste ja eelisteni.
 • Luues võrgustiku, lisades sidusrühmi, sh. haridusasutusi, tööandjaid ja töötajate organisatsioone ja liite.
 • Luues püsiva võrgustiku, mis moodustab foorumi õpetajatele ja tööandjatele ja kus saab arutleda vajaduste ja nõuete üle, mida aina dünaamilisemaks muutuv keskkond esitab.

Võrgustiku eesmärgid

Projekt on suunatud jätkusuutliku võrgustiku loomisele, mis:

 • Loob ühiseid arusaamu.
 • Analüüsib süstemaatiliselt kirjandust, mille abil luua empiiriline raamistik, mis võimaldab kirjeldada mõõdikuid uute ja olemasolevate vahendite efektiivsuse hindamiseks.
 • Identifitseerib ja analüüsib sidusgruppide praeguseid ja tulevasi vajadusi nii hariduses kui tööelus ning kuidas web 2.0 vahendid neid vajadusi toetada saavad.
 • Uurib olemasolevaid kasutusvõimalusi (nii hariduses kui töökeskkonnas) ning loob parimate praktikate ja juhtumianalüüside kogumi, mis näitab, kuidas erinevaid web 2.0 vahendeid kasutada.
 • Juurutab ja haldab keskset repositooriumi, mis sisaldab asjakohaseid uuringuid, parimate praktikate juhiseid, juhtumianalüüse ning õppematerjale, mida saavad kasutada õpetajad, teadurid, otsustajad ja haridusasutused informeeritud valikute tegemiseks.

Oodatavad tulemused

 • Üle 700 liikmega võrgustik
 • 500 koolitatud õpetajat ja õpetajate koolitajat
 • Suuremahuline piloteerimine 750 õppija ja õpetajaga
 • 3 konverentsi ja vebinari vähemalt 400 osalejaga

Projekti rahastab Euroopa Liidu Elukestva Õppe Programm, mille eesmärgiks on stimuleerida keeleõpet, kultuuri ning kirjaoskust üle Euroopa.